Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

a www.aktivmagyarorszag.hu oldalon üzemeltetett webáruházra vonatkozóan

  

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. kijelenti, hogy az általa működtetett www.aktivmagyarorszag.hu/webshop weboldalon keresztül üzemeltetett webáruház (a továbbiakban: webáruház) használatával kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel, tiszteletben tartja és megóvja a személyes és egyéb adatokat. A webáruház felületének használói, a webáruházban vásárlók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával jár el:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

 

1.    Hatály, fogalmak

Jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (pl. név, lakcím, elérhetőségi adatok, béradatok, érdeklődési kör stb.). Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

Az adatkezelésben érintett az, akinek a természetes személy adatait kezelik. Webáruház esetében érintett tipikusan a vásárló (a továbbiakban: érintett).

Az adatkezelő az, aki az érintett adatait kezeli. Webáruház esetében a webáruház üzemeltetője, aki a szolgáltatást végzi (a továbbiakban: Adatkezelő).

 

2.    Adatkezelő adatai

Név:                                          Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Székhely, postai cím:               1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

E-mail:                                     webshop@aktivmagyarorszag.hu

Nyilvántartási szám:                 Cg. 01-09-343790

Adószám:                                26768496-2-41

Bejelentés nyilvántartása:        15370

A honlap, amelyen megvalósulnak a Tájékoztató szerinti adatkezelések: webshop.aktivmagyarorszag.hu

 

3.    Adatfeldolgozók adatai és a további tájékoztatást nyújtó weboldalaik elérhetősége

3.1.        Tárhelyszolgáltató adatai:

neve:                           Rackhost Zrt.

székhelye:                   6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

e-mail címe:                info@rackhost.hu

weboldal:                     https://www.rackhost.hu/privacy-policy

 

3.2.        Gyártással kapcsolatos cég adatai: 

neve:                           Pólótransz Kft.

székhelye:                   7632 Pécs, belterület 23913/48.

e-mail címe:                polotransz@polotransz.hu

weboldal:                     https://legyegyedi.hu/oldalak/adatvedelem_es_feltetelek/

 

3.3.        Szállítással kapcsolatos cég adatai:

 

neve:                           FoxPost Zrt.

székhelye:                  3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

e-mail címe:              adatkezeles@foxpost.hu

weboldal:                   https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_szabalyzat.pdf

 

3.4.          Fizetéssel kapcsolatos cég adatai:

neve:                           Barion Payment Zrt.

székhelye:                   1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

e-mail címe:                adatvedelem@barion.com

weboldal:                     https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

4.    Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett a megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje. Számlázás esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban. Szt.) alapján kötelező adatkezelés történik.

 

5.    Az adatkezelés célja

 Az adatkezelés célja:

 • a kapcsolattartás megkönnyítése,
 • adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása,
 • regisztráció,
 • megrendelés teljesítése,
 • számlázás,
 • a megrendelt termék kiszállítása.

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a megadott adatok naprakészségében való együttműködésre.

 

6.    Az adatkezelés időtartama

 Az Adatkezelő a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. Az Adatkezelő az érintett adatait az érintett kérésére történő visszavonásig, törlésig, illetve online regisztráció esetében a felhasználói fiók törléséig kezeli.

Számlázás esetében az adatkezelő az érintett szerződő fél adatait az Szt. 169. §-a alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

 

7.    A kezelt adatok köre

7.1.        Online regisztráció esetén:

 • felhasználónév;
 • e-mail cím;
 • jelszó.

7.2.        Vásárlás során bekért adatok:

 • név (vezetéknév, keresztnév, cégnév);
 • cím (megye, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, lépcső, lakás);
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Eltérő számlázási és szállítási cím esetén a kezelt adatok külön megadhatóak.

 

8.    Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

9.    Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból (pl. IP cím, látogatás időtartama). Ezen adatokat az Adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át az illetékes hatóságok részére. Az Adatkezelő által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

 

10.  Cookie-k (sütik) kezelés

 A weboldal használat során a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése érdekében.

A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet-azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet-azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a Felhasználó által történő törléséig kerülnek tárolásra.

Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használata során:

 • a jelszóval védett munkamenethez használt cookie-k;
 • a bevásárlókosárhoz használt cookie-k;
 • biztonsági cookie-k;
 • a Felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie-k;
 • hitelesítési munkamenet cookie-k;
 • felhasználóközpontú biztonsági cookie-k.

A Felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni az Eszközök/Beállítások menüben, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

11.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, a jogérvényesítés eljárási szabályai

 Az érintettet személyes adataira vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatási (hozzáférési) jog – GDPR 15. cikk,
 2. adat helyesbítési (módosítási, kiegészítési) jog – GDPR cikk,
 3. adattörlési jog (elfeledtetéshez való jog) – GDRP 17. cikk,
 4. az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk
 5. adathordozhatóságra vonatkozó jog – GDPR cikk
 6. adatkezelés elleni tiltakozás joga – GDRP 21. cikk
 7. panasztételi jog – GDPR 77. cikk

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint bármikor kérheti az őt megillető jogosultságok érvényesítését. Az érintett az őt megillető jogosultságok érvényesítését az Adatkezelő 2. pontban meghatározott e-mail címére vagy postai címére megküldött kérelmében kérheti.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban megadni az adatkezeléssel kapcsolatban kért, illetve a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről szóló tájékoztatást.

A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, valamint tájékoztatja az érintettet a panasz, illetve a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

11.1  Hozzáférés személyes adatokhoz

 Az Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan a Adatkezelő folytat-e adatkezelést és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 1. az adatkezelés célja(i);
 2. az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 3. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 4. az adatkezelés tervezett időtartama;
 5. az érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 6. a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 7. az adatok forrása;
 8. az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett kérelmére megadni a tájékoztatást. Az érintett a hozzáférés iránti kérelmét az 2. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet az Adatkezelőhöz (adattörlés, zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás).

11.2.      A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem

Az érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével az Adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségein, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11.3.      A személyes adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségein személyazonosságának igazolásával, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

11.4.      Adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek- e az érintett jogos indokaival

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

11.5.      Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

11.6.      Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló személyes adatkezelése ellen.

Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga:

 • hozzájáruláson (amely esetben törlést kérhet)
 • szerződés teljesítésén
 • jogi kötelezettség teljesítésén
 • létfontosságú érdek védelmén alapuló adatkezelések esetén.

 

12.    Panasztétel; a Hatósághoz fordulás, illetve a bírósági jogorvoslat lehetősége

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van az érintettet megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelemmel fordulni az Adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségén keresztül.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: 36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A per elbírálása az Adatkezelő, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük, hogy az adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fenti eljárások kezdeményezését megelőzően forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz.

 

13. Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az érintettek értesítése mellett, a vonatkozó jogszabályi keretek között egyoldalúan módosítsa. A módosítás a 2. pontban hivatkozott weboldalon történő megjelenéssel hatályos.

 

Budapest, 2022. március 4.

 

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Adatkezelő